AGBs

Allmänna villkor för eFly-amz

1 Giltighet av de allmänna villkoren
1.1 I alla avtalsförhållanden där eFly-amz GmbH ("UPPDRAGSTAGAREN") för kunderna
("KUNDEN") tillhandahåller tjänster inom ramen för Amazon och eBay SEO, e-handel och konsulttjänster inom dessa områden, ska dessa allmänna villkor ("AGB") samt bestämmelserna i det tjänsteerbjudande som KUNDEN lämnat till KUNDEN med hänvisning till dessa AGB och som godkänts av denne, inklusive dess bilagor ("Kontrakt" eller "Kontraktskomponenter"), gälla exklusivt.Villkoren i respektive version ska också gälla som ett ramavtal för framtida avtal utan att KUNDEN behöver hänvisa till dem på nytt i varje enskilt fall. De definierade termerna i det underliggande avtalet ska också gälla för de allmänna villkoren. Om de allmänna villkoren och avtalet motsäger varandra ska avtalet ha företräde framför dessa allmänna villkor.

1.2 Motstridiga villkor och bestämmelser som går utöver de integrerade delarna av avtalet - i synnerhet i KUNDENS allmänna villkor - ska inte bli en del av avtalet, även om sådana villkor bifogas en beställning från KUNDEN och KUNDEN utför denna beställning utan att uttryckligen invända mot dessa allmänna villkor.

2. avtalets omfattning, avtalets ingående, skriftlig form.

2.1 Dessa allmänna villkor ska också tillämpas på de förkontraktuella relationerna mellan KUNDEN och KLUNGAN.

2.2 Om inte annat uttryckligen anges i det tjänsteerbjudande som lämnats av KUNDEN är KUNDEN bunden av tjänsteerbjudandet i fyra (4) veckor. Ett anbud som lämnats av en KUND kan accepteras av KUNDEN inom fyra (4) veckor genom en skriftlig orderbekräftelse.

2.3 Avtalets ingående, senare ändringar och tillägg till avtalet samt alla avsiktsförklaringar måste vara skriftliga för att vara giltiga. Detta gäller även för undantag från kravet på skriftlig form. Textform (§ 126b BGB) är tillräcklig för att uppfylla kravet på skriftlig form. Muntliga sidoöverenskommelser är inte tillåtna och får inte ingås.

2.4 § 127.2 BGB ska dock inte tillämpas i alla andra avseenden.

2.5 Förpliktelser av något slag som ger upphov till ytterligare skyldigheter för UPPDRAGSTAGAREN utöver dem som anges i dessa allmänna villkor eller andra delar av avtalet kräver uttrycklig skriftlig bekräftelse från UPPDRAGSTAGAREN genom en deklaration undertecknad av UPPDRAGSTAGARENs ledning.

3. avtalsförpliktelse, fastställande av tidsfrister

3.1 De tidsfrister som fastställs i lag eller avtal av BESTÄLLAREN måste vara minst tio (10) arbetsdagar, såvida inte en sådan tidsfrist skulle leda till en orimlig nackdel för BESTÄLLAREN.

3.2 Om BESTÄLLAREN vill säga upp avtalet efter det att en tidsfrist som BESTÄLLAREN har fastställt har löpt ut utan resultat, ska BESTÄLLAREN
Om BESTÄLLAREN vägrar att fullgöra avtalet eller vill frånträda avtalet (t.ex. hävning, uppsägning) och/eller kräva skadestånd i stället för att fullgöra avtalet, måste BESTÄLLAREN underrätta BESTÄLLAREN om vägran. av avtalets fullgörande, upplösning av avtalet eller skadeståndskrav. skriftligen tillsammans med angivande av tidsfristen. Efter det att tidsfristen har löpt ut ska att BESTÄLLAREN ska betala sina kostnader till följd av att tidsfristen har löpt ut och att rättigheter som hotas inom tio arbetsdagar efter mottagandet av en begäran från den berörda parten. Kundövningar. I detta fall skall redan utförda tjänster ersättas i enlighet med denna förordning. villkor och bestämmelser. Avsnitt 9 ska tillämpas på skadeståndsanspråk.

4. tillhandahållande av tjänster

4.1 Tjänsternas omfattning beskrivs slutgiltigt i kontraktet. KUNDEN har inte rätt till några ytterligare tjänster.

4.2 De anställda som anställs av UPPDRAGSTAGAREN vid fullgörandet av kontraktet ska inte införlivas i UPPDRAGSTAGARENS verksamhet och UPPDRAGSTAGAREN ska inte vara ansvarig gentemot dem för någon förlust eller skada.
inte har befogenhet att utfärda instruktioner. KUNDEN får endast ge instruktioner till den kontaktperson som KUNDEN har angett i avtalet i enlighet med den beskrivna omfattningen av tjänsterna.

4.5 Beslutet om vilka anställda som UPPDRAGSTAGAREN sätter in ligger uteslutande hos UPPDRAGSTAGAREN. UPPDRAGSTAGAREN kan när som helst dra tillbaka de anställda och ersätta dem med andra. UPPDRAGSTAGAREN får också använda frilansare och andra företag inom ramen för fullgörandet av kontraktet efter eget gottfinnande.

5. Klientens medverkan.

5.1 I alla faser och i alla samarbetsfrågor ska ett nära och förtroendefullt förhållande mellan
samarbete mellan BESTÄLLAREN och UPPDRAGSTAGAREN, och i detta sammanhang är det nödvändigt att BESTÄLLAREN samarbetar på lämpligt sätt för att tjänsten ska kunna utföras. BESTÄLLAREN ska därför aktivt medverka till att UPPDRAGSTAGAREN uppfyller beställningen i den utsträckning som krävs, t.ex. genom att tillhandahålla reklammaterial, pressmaterial eller artiklar om respektive projekt eller åtgärd, förfrågningar och/eller beställningar, svara på frågor och kontrollera UPPDRAGSTAGARENS arbetsresultat. Dessutom ska UPPDRAGSTAGAREN tillhandahålla sina inloggningsuppgifter.
för det Amazon- och/eller eBay-konto som ska underhållas. Amazon- och/eller eBay-kontot är och förblir KUNDENS egendom även efter att avtalet har sagts upp.

5.2 BESTÄLLAREN ska skriftligen utse en kvalificerad kontaktperson/projektledare till UPPDRAGSTAGAREN och lämna kontaktuppgifter genom vilka kontaktpersonen eller, i förekommande fall, dennes behöriga ombud alltid kan nås. Kontaktpersonen ska vara i stånd att fatta nödvändiga beslut på uppdrag av KUNDEN eller att utan dröjsmål få till stånd sådana beslut. BESTÄLLAREN ska omedelbart skriftligen meddela BESTÄLLAREN om eventuella ändringar av dessa kontaktuppgifter. Dessutom ska BESTÄLLAREN kostnadsfritt ställa de anställda hos BESTÄLLAREN till förfogande som har specialkunskaper som är nödvändiga för fullgörandet av avtalet och tillhandahållandet av de tjänster som BESTÄLLAREN har avtalat om.

5.3 Nackdelar och extra kostnader som uppstår till följd av att KUNDEN bryter mot sina samarbetsförpliktelser enligt denna § 5 och på andra ställen i avtalet ska bäras av KUNDEN. I synnerhet ska KUNDENs betalningsskyldighet inte upphöra om KUNDENs tjänster inte kan tillhandahållas på grund av bristfälliga eller uteblivna samarbetstjänster från KUNDEN, den kontaktperson som KUNDEN har angett eller andra anställda hos KUNDEN.

6. ersättning

6.1 Ersättningen, i den mån den avser intäktsandelen, ska baseras på följande
procentandelar som överenskommits i avtalet. Alla priser är föremål för tillämplig
lagstadgad omsättningskatt, såvida inte omsättningen är befriad från omsättningsskatt. BESTÄLLAREN har rätt att, för att fakturera partiella tjänster. Ersättningen skall betalas ut i början av varje månad för följande Fakturan kommer att utfärdas för föregående månad.

6.2 Betalning ska ske inom den betalningstid som anges i respektive serviceavtal eller erbjudande efter mottagandet av fakturan. Någon rabatt skall inte beviljas. Efter utgången av respektive betalningsfrist ska KUNDEN debitera ränta till ett belopp motsvarande respektive tillämplig lagstadgad dröjsmålsränta. Alternativt kan KUNDEN utfärda ett SEPA-företagsmandat för direktdebitering. Direktdebiteringen kommer att ske ungefär 7 dagar efter fakturadatumet. Tiden för förhandsanmälan förkortas till sju dagar. KUNDEN garanterar att kontot är täckt. Kostnader som uppstår på grund av att en direktdebitering inte godkänns eller återkrävs ska bäras av KUNDEN så länge som godkännandet eller återkrävandet inte orsakats av KUNDEN.

6.3 Om betalningar inte görs eller inte görs i tid, har BESTÄLLAREN inte rätt att
skyldighet att tillhandahålla tjänsterna och får fortsätta att tillhandahålla tjänsten tills den slutliga och fullständiga
Vägrar att betala.

7. rättigheter

7.1 KUNDEN ska till BESTÄLLAREN överlåta alla eventuella nyttjanderätter till produkttexter och produktbilder utan tidsmässiga eller rumsliga begränsningar.

7.2 BESTÄLLAREN har rätt till de uppgifter som BESTÄLLAREN har samlat in i samband med avtalet. UPPDRAGSTAGAREN ska ha rätt att använda sådana uppgifter för att fullgöra kontraktet. Alla rättigheter till uppgifter som genereras av en part själv ska endast tillkomma den parten.

8. garanti

8.1 I händelse av att ett brott mot skyldigheterna inträffar ska KUNDEN vara skyldig att
utan dröjsmål med en exakt beskrivning av problemet och de åtgärder som ska vidtas för att åtgärda det.
lämna all relevant information skriftligen.

8.2 UPPDRAGSTAGAREN ger inga garantier av något slag, i synnerhet inte för att
Kunden ska se till att de åtgärder för att öka försäljningen som följer av avtalet och de allmänna villkoren är framgångsrika.

9 Ansvar, skadestånd, avtalsvite

9.1 UPPDRAGSTAGAREN är endast fullt ansvarig i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet, även från sina lagliga representanters och/eller ställföreträdares sida, samt i avsaknad av en kvalitet för vilken UPPDRAGSTAGAREN har tagit på sig en garanti. I händelse av lätt vårdslöshet är UPPDRAGSTAGAREN endast ansvarig i den mån en skyldighet som är väsentlig för att uppnå syftet med avtalet (kardinalförpliktelse) har åsidosatts - och endast i den omfattning som motsvarar den förutsebara skadan och begränsad till det belopp som anges i avtalet i sex (6) månader. I detta fall ska BESTÄLLAREN inte heller ta på sig något ansvar för indirekta skador, följdskador och/eller utebliven vinst. Köparens ytterligare ansvar är uteslutet. Ansvarsbegränsningarna i denna § 9.1 ska även gälla för organ, anställda och tredje parter som agerar på uppdrag av köparen.

9.2 Ansvarsgränserna i § 9.1 gäller inte vid ansvar för personskada (skada på liv, kropp, hälsa), vid bedrägligt dolda fel och vid ansvar som grundar sig på tvingande lagstadgade bestämmelser, i synnerhet enligt produktansvarslagen.

9.3 För alla anspråk mot UPPDRAGSTAGAREN på skadestånd eller ersättning för onödiga utgifter ska en preskriptionstid på två (2) år gälla från den dag då KUNDEN får kännedom om skadan eller borde ha fått kännedom om den. Utan att ta hänsyn till kunskap eller behov av att veta, ska skadeståndskrav preskriberas senast efter tre (3) år. år från den tidpunkt då skadan inträffade. Detta gäller inte för ansvar vid uppsåtligt beteende. eller grov vårdslöshet eller vid personskada eller vid ansvar på grund av obligatorisk lagstadgade bestämmelser, särskilt i enlighet med lagen om produktansvar. Den avvikande reglerade Preskriptionstiden för anspråk på grund av materiella fel och fel i äganderätten ska inte påverkas av bestämmelserna i denna § 9.3. orörd.

 

9.4 I händelse av förlust av data som orsakats av lätt vårdslöshet är ansvaret begränsat till de typiska återställningskostnader som skulle ha uppstått om säkerhetskopior hade gjorts regelbundet och i enlighet med risken.

9.5 De ansvarsbegränsningar som anges i §§ 9.1-9.3 ska också gälla i motsvarande grad för BESTÄLLAREN.

9.6 BESTÄLLAREN förbinder sig att ersätta BESTÄLLAREN och dess närstående företag i enlighet med § 15ff. AktG (den tyska aktiebolagslagen) från alla anspråk från tredje part (inklusive rättegångskostnader och lagstadgade advokatkostnader) på första begäran, som tredje part gör gällande mot BESTÄLLAREN eller med den närstående företag i den mening som avses i § 15 ff. i den tyska aktiebolagslagen (AktG). AktG (den tyska lagen om aktiebolag) på grund av samarbetsåtgärder från KUND (§ 5). Denna ersättningsskyldighet omfattar också alla krav, tredje part på grundval av ett påstått intrång i patent, upphovsrätt eller varumärke, affärshemlighet eller från illojal konkurrens på grund av (medverkande) handlingar från den KUNDEN i enlighet med § 5. UPPDRAGSTAGAREN förbinder sig att ersätta BESTÄLLAREN för alla krav från tredje part (inklusive rättegångskostnader och lagstadgade advokatarvoden) som tredje part har väckt mot KUNDEN på grund av ett påstått intrång i patent, upphovsrätt, varumärke etc. eller andra rättigheter som tillhör tredje part av BESTÄLLAREN på första begäran.

10 Konfidentialitet och uppgiftsskydd

10.1 UPPDRAGSTAGAREN och BESTÄLLAREN förbinder sig att för tredje part hemlighålla alla dokument, kunskaper och erfarenheter som blir kända för eller tillhandahålls till den andra parten i samband med genomförandet av avtalet (inklusive det faktum att avtalet ingås) ("konfidentiell information"). Detta gäller i synnerhet all information från KUNDEN och KUNDEN om know-how, affärsmodeller, processer och (marknadsförings)koncept.

10.2 Konfidentialitetsskyldigheten enligt § 10.1 ovan ska inte gälla för konfidentiell information.
Information som en part lämnar ut om och i den mån (i) den lagligen fanns i partens ägo före utlämnandet utan tystnadsplikt, (ii) den har publicerats eller på annat sätt blivit allmänt känd utan partens egen förskyllan, (iii) den lagligen har meddelats parten efter avtalets ingående av en eller flera tredje parter utan tystnadsplikt, dvs. utan att den mottagande parten har brutit mot avtalet; (iv) de har släppts skriftligen av den utlämnande parten, (v) de har utvecklats oberoende av den andra partens utlämnande av denna eller någon av dess närstående parter från och med detta avtals ikraftträdande eller senare, (vi) de har utlämnats utan motsvarande skyldigheter och begränsningar av den utlämnande parten.
part har gjorts tillgängliga för en tredje part, vii) de har lämnats ut till en tredje part i enlighet med lagliga eller andra bestämmelser som gäller för den berörda parten.
är skyldiga att lämnas ut enligt förvaltningsrätten om den utlämnande parten utan dröjsmål underrättas om detta krav och omfattningen av utlämnandet begränsas så långt det är möjligt, eller är skyldiga att lämnas ut i enlighet med ett domstolsbeslut om den utlämnande parten utan dröjsmål underrättas om detta beslut.
och om det inte finns någon möjlighet att överklaga beslutet, eller (viii) om det är nödvändigt att lämna ut dem till tredje part för att avtalet ska kunna fullgöras.

10.3 BESTÄLLAREN får endast göra konfidentiell information tillgänglig för anställda och anställda i företag som är anslutna till BESTÄLLAREN i den mening som avses i §§ 15ff i den tyska aktiebolagslagen (AktG) i den mån detta är nödvändigt för att utöva den nyttjanderätt som beviljats BESTÄLLAREN. KUNDEN får endast lämna ut konfidentiell information till tredje part med samtycke från Kontraktsparten får tillgång till den konfidentiella informationen. UPPDRAGSTAGAREN ska tillhandahålla alla Personer som han har gett tillgång till konfidentiell information från UPPDRAGSTAGAREN. UPPDRAGSTAGARENs rättigheter till sådan konfidentiell information och skyldigheten att hålla den konfidentiell. instruera dessa personer om sekretess och skriftligen påminna dem om att sekretess måste iakttas. begå.

10.4 Sekretessbestämmelserna i denna § 10 ska efter det att kontraktet har upphört gälla följande fortsätta i ytterligare två (2) år.

10.5 KUNDEN har rätt att använda samarbetet med KUNDEN som en referens i marknadsföringssyfte och i synnerhet att nämna det som en referens i marknadsföringsdokument (tombstones) eller pressmeddelanden eller på Internet (t.ex. på sin egen hemsida). I detta sammanhang ska KUNDEN också ha rätt att använda KUNDENS företagsnamn och varumärke (t.ex. logotyp, figur- och ordmärke).

10.6 Andra publikationer, pressmeddelanden och andra tillkännagivanden som går utöver § 10.5 ska överenskommas gemensamt mellan BESTÄLLAREN och BESTÄLLAREN före publicering.

10.7 Parterna är skyldiga att följa alla tillämpliga bestämmelser om dataskydd.
anmärkning. UPPDRAGSTAGAREN ska se till att UPPDRAGSTAGAREN informeras om alla relevanta fakta som går utöver de lagstadgade bestämmelserna och vars kännedom är nödvändig av dataskyddsskäl.
och sekretess krävs. Tillgångsinformation (användarnamn, lösenord etc.) som används för skyddad dataåtkomst av kunden ska förvaras omsorgsfullt och får inte göras tillgänglig för obehöriga tredje parter. Om BESTÄLLAREN får kännedom om att obehöriga tredje parter har fått tillgång till uppgifter eller om det finns en motsvarande allvarlig misstanke, ska BESTÄLLAREN omedelbart skriftligen informera UPPDRAGSTAGAREN om detta.

11. Avtalets varaktighet.

11.1 Villkor, uppsägning och uppsägningstider anges i avtalet.

11.2 Oavsett avtalsbestämmelserna är uppsägning av god anledning alltid tillåten. För varje part ska god anledning anses föreligga särskilt i) om en ansökan om inledande av ett insolvensförfarande lämnas in med avseende på den andra partens tillgångar eller om ett insolvensförfarande inleds med avseende på den andra partens tillgångar eller om en ansökan om inledande av ett insolvensförfarande avvisas på grund av att det saknas tillgångar, ii) om verkställighetsåtgärder vidtas mot den andra parten och inte upphävs inom en månad och/eller iii) om
den andra parten bryter mot väsentliga skyldigheter enligt avtalet och/eller de allmänna villkoren. För BESTÄLLAREN ska det också föreligga en god anledning, särskilt i) om BESTÄLLAREN ställer in sina betalningar eller om BESTÄLLARENS ekonomiska förhållanden försämras avsevärt efter det att avtalet har ingåtts, ii) om majoritetsägandet i BESTÄLLAREN ändras (förändring av kontrollen) och/eller iii) om BESTÄLLAREN bryter mot sina samarbetsskyldigheter i betydande omfattning, även om det rör sig om en enskild överträdelse av samarbetsskyldigheterna.

11.3 Varje uppsägning måste vara skriftlig för att vara effektiv.

11.4 I händelse av uppsägning eller upphörande av avtalet (i) ska varje part överlämna till den andra parten eller på begäran förstöra all konfidentiell information och på begäran skriftligen bekräfta att överlämningen eller förstöringen är fullständig. Ovanstående ska inte gälla i den mån den mottagande parten enligt lag är skyldig att behålla den konfidentiella informationen självständigt och inte delegera den till en tredje part eller i den mån den konfidentiella informationen inte behålls av den mottagande parten som ett resultat av pågående affärsverksamhet. eller pågående rättstvister krävs för bevisändamål. Från skyldigheten att Förstörelse Konfidentiell information är undantagen, som automatiskt skyddas av säkerhetskopior av säkerhetssystem och till vilka det inte finns någon systematisk tillgång, och ii) Entreprenörens rätt till ersättning ska upphöra först efter full betalning i enlighet med följande Avtalets slut enligt vad som överenskommits i avtalet.

11.5 I händelse av uppsägning kan ersättning som KUNDEN redan har betalat för tjänster som utförts av UPPDRAGSTAGAREN inte återkrävas.

12. Slutbestämmelser

12.1 De aktuella allmänna villkoren vid tidpunkten för avtalets ingående gäller. KUNDEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för framtida transaktioner. I detta fall ska den planerade ändringen meddelas KUNDEN skriftligen. Ändringarna ska anses vara godkända om BESTÄLLAREN inte skriftligen invänder mot dem. Entreprenören ska särskilt hänvisa till denna konsekvens när han meddelar ändringarna. Den skriftliga invändningen
måste tas emot av KUNDEN inom fyra (4) veckor efter det att ändringarna meddelats. Om en sådan invändning görs ska avtalet fortsätta utan de föreslagna ändringarna. Parternas rätt att säga upp avtalet ska inte påverkas.

12.2 KUNDEN har inte rätt att överföra och/eller överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet och dessa allmänna villkor, helt eller delvis, till en tredje part utan KUNDENs skriftliga förhandsgodkännande. UPPDRAGSTAGAREN har rätt att helt eller delvis överföra och/eller överlåta de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet med UPPDRAGSTAGAREN till ett företag som är anslutet till UPPDRAGSTAGAREN i den mening som avses i §§ 15ff i den tyska aktiebolagslagen (AktG).

12.3 KUNDEN får endast kvitta obestridda eller rättsligt fastställda fordringar. Företaget får inte överlåta sina fordringar till tredje part - utan att det påverkar bestämmelsen i § 354a i den tyska handelslagen (HGB). KUNDEN har ingen rätt att behålla - oavsett rättslig grund - konfidentiell information och/eller andra föremål som ägs av KUNDEN.

12.4 Platsen för utförandet av alla tjänster från UPPDRAGSTAGAREN ska vara Stuttgart.

12.5 Tysk lag ska tillämpas exklusivt, med undantag för dess bestämmelser om lagvalsregler.
Bestämmelser. FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor ska inte tillämpas.

12.6 Den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister mellan BESTÄLLAREN och UPPDRAGSTAGAREN som uppstår ur och i samband med kontraktet och dessa allmänna villkor ska vara Stuttgart, i den mån det är tillåtet enligt lag.

12.7 Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor skulle vara eller bli ogiltig helt eller delvis, ska giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa allmänna villkor inte påverkas av detta.

Status: 20 juni