Uppgiftsskydd

Introduktion

Med följande dataskyddsförklaring vill vi informera dig om vilka typer av personuppgifter (nedan även kallade "uppgifter") som vi behandlar, i vilket syfte och i vilken omfattning. Dataskyddsdeklarationen gäller för all behandling av personuppgifter som utförs av oss, både som en del av tillhandahållandet av våra tjänster och i synnerhet på våra webbplatser, i mobilapplikationer och inom externa online-presentationer, såsom våra profiler i sociala medier (nedan gemensamt kallade "online-erbjudande").

Stand: 28. september 2019

Innehållsförteckning

Ansvarig

SoftConsult 2.0 GmbH
Theodor-Storm-Str. 4
88427 Bad Schussenried
Tyskland

Auktoriserade representanterMoritz Heller

E-postadress: moritz.heller@efly-amz.com

Telefon: +49 15172311370

Tryckhttps://efly-amz.com/impressum/

Översikt över bearbetningen

I följande översikt sammanfattas de typer av uppgifter som behandlas och ändamålen med behandlingen av dem och hänvisar till de registrerade.

Typer av uppgifter som behandlas

 • Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser).
 • Innehållsdata (t.ex. textinmatning, fotografier, videor).
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer).
 • Metadata/kommunikationsdata (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Användaruppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider).
 • Lokaliseringsuppgifter (uppgifter som anger var en slutanvändares terminalenhet befinner sig).

Kategorier av berörda personer

 • Berörda parter.
 • Kommunikationspartner.
 • Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).

Ändamålen med behandlingen

 • Utvärdering av besöksåtgärder.
 • Spårning på olika enheter (behandling av användaruppgifter på olika enheter i marknadsföringssyfte).
 • Direktmarknadsföring (t.ex. via e-post eller post).
 • Intressebaserad och beteendebaserad marknadsföring.
 • Kontaktförfrågningar och kommunikation.
 • Konverteringsmätning (mätning av marknadsföringsåtgärdernas effektivitet).
 • Profilering (skapande av användarprofiler).
 • Remarketing.
 • Mätning av räckvidd (t.ex. statistik över åtkomst, identifiering av återkommande besökare).
 • Spårning (t.ex. intresse-/beteendeprofilering, användning av cookies).
 • Målgruppsbildning (fastställande av målgrupper som är relevanta för marknadsföringsändamål eller annan produktion av innehåll).

Relevanta rättsliga grunder

Nedan informerar vi dig om den rättsliga grunden för dataskyddsförordningen (DSGVO) på grundval av vilken vi behandlar personuppgifter. Observera att utöver bestämmelserna i GDPR kan de nationella dataskyddsbestämmelserna i ditt eller vårt hemland gälla.

 • Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a DSGVO) - Den registrerade har gett sitt samtycke till behandling av personuppgifter om honom eller henne för ett eller flera specifika ändamål.
 • Uppfyllande av avtal och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b. DSGVO) - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att genomföra åtgärder som vidtagits före avtalstillfället på begäran av den registrerade.
 • Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO) - Behandlingen är nödvändig för att tillgodose den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts legitima intressen, utom när dessa intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

Nationella bestämmelser om dataskydd i TysklandUtöver dataskyddsbestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen gäller nationella bestämmelser om dataskydd i Tyskland. Dessa omfattar särskilt lagen om skydd mot missbruk av personuppgifter vid databehandling (Federal Data Protection Act - BDSG). BDSG innehåller särskilt särskilda bestämmelser om rätten till information, rätten till radering, rätten till invändningar, behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, behandling för andra ändamål och överföring samt automatiserat beslutsfattande i enskilda fall, inklusive profilering. Dessutom regleras databehandling för anställningsförhållanden (§ 26 BDSG), särskilt när det gäller upprättande, genomförande eller avslutande av anställningsförhållanden samt arbetstagarnas samtycke. Dessutom kan dataskyddslagar i de enskilda delstaterna vara tillämpliga.

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig i förhållande till risken i enlighet med de rättsliga kraven, med beaktande av den senaste tekniken, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, omständigheter och ändamål samt de olika sannolikheterna för att den ska inträffa och omfattningen av hotet mot fysiska personers rättigheter och friheter.

Åtgärderna omfattar särskilt att säkerställa uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet genom att kontrollera fysisk och elektronisk tillgång till uppgifterna samt tillgång till, tillträde till, utlämnande av, tillgång till och åtskillnad från uppgifterna. Vi har också rutiner för att säkerställa utövandet av de registrerades rättigheter, radering av uppgifter och svar på kompromisser om uppgifter. Dessutom tar vi redan hänsyn till skyddet av personuppgifter när vi utvecklar eller väljer hårdvara, programvara och förfaranden i enlighet med principen om dataskydd, genom teknisk utformning och genom dataskyddsvänliga standardinställningar.

Förkortning av IP-adresserOm det är möjligt för oss att göra det eller om det inte är nödvändigt att lagra IP-adressen kommer vi att förkorta din IP-adress eller få den förkortad. Vid förkortning av IP-adresser, även känd som "IP-maskning", raderas den sista oktetten, dvs. de två sista siffrorna i en IP-adress (i detta sammanhang är IP-adressen en identifierare som tilldelas individuellt till en internetanslutning av leverantören av online-åtkomst). Förkortningen av IP-adressen är avsedd att förhindra eller göra det betydligt svårare att identifiera en person med hjälp av dennes IP-adress.

SSL-kryptering (https)För att skydda dina uppgifter som överförs via vårt onlineerbjudande använder vi SSL-kryptering. Du kan känna igen sådana krypterade anslutningar genom prefixet https:// i adressraden i din webbläsare.

Behandling av uppgifter i tredjeländer

Om vi behandlar uppgifter i ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller om behandlingen sker i samband med användning av tjänster från tredje part eller utlämnande eller överföring av uppgifter till andra personer, organ eller företag, sker detta endast i enlighet med de rättsliga kraven.

Med förbehåll för uttryckligt samtycke eller avtalsenlig eller lagstadgad överföring behandlar eller låter vi endast behandla uppgifter i tredjeländer med en erkänd dataskyddsnivå, vilket inkluderar amerikanska bearbetningsföretag som är certifierade enligt "Privacy Shield", eller på grundval av särskilda garantier, t.ex. avtalsförpliktelser genom EU-kommissionens s.k. standardskyddsklausuler, förekomsten av certifieringar eller bindande interna dataskyddsföreskrifter (artikel 44-49 i DSGVO, informationssida från EU-kommissionen): https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

Användning av cookies

Cookies" är små filer som lagras på användarnas enheter. Cookies kan användas för att lagra olika information. Informationen kan t.ex. omfatta språkinställningar på en webbplats, inloggningsstatus, en kundvagn eller platsen där en video visades.

Cookies används vanligtvis också när användarens intressen eller beteende (t.ex. visning av visst innehåll, användning av funktioner etc.) på enskilda webbplatser lagras i en användarprofil. Sådana profiler används till exempel för att visa användare innehåll som motsvarar deras potentiella intressen. Detta förfarande kallas också för "spårning", dvs. spårning av användarnas potentiella intressen. Termen cookies omfattar även andra tekniker som fyller samma funktioner som cookies (t.ex. när användaruppgifter lagras med hjälp av pseudonyma online-identifierare, även kallade användar-ID:n).

Om vi använder cookies eller spårningsteknik informerar vi dig separat i vår dataskyddsförklaring.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter med hjälp av cookies beror på om vi ber dig om samtycke eller inte. Om detta är fallet och du samtycker till användningen av cookies är den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter ditt uttalade samtycke. I annat fall behandlas de uppgifter som behandlas med hjälp av cookies på grundval av våra legitima intressen (t.ex. i samband med affärsverksamheten för vårt onlineutbud och dess förbättring) eller om användningen av cookies är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser.

Återkallelse och invändning (opt-out): Oavsett om behandlingen baseras på samtycke eller lagligt tillstånd har du möjlighet att när som helst återkalla det samtycke som du har gett eller att invända mot behandlingen av dina uppgifter med hjälp av cookie-teknik (kollektivt kallat "opt-out").

Du kan inledningsvis förklara din invändning med hjälp av dina webbläsarinställningar, t.ex. genom att inaktivera användningen av cookies (vilket också kan begränsa funktionaliteten i vårt onlineerbjudande).

En invändning mot användningen av cookies för marknadsföring på nätet kan göras med hjälp av en rad olika tjänster, särskilt när det gäller spårning, via den amerikansk-amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices/ eller på EU:s sida http://www.youronlinechoices.com/ eller generellt på http://optout.aboutads.info förklaras.

Behandling av cookieuppgifter på grundval av samtyckeInnan vi behandlar eller låter behandla uppgifter i samband med användningen av cookies ber vi användarna om ett samtycke som kan återkallas när som helst. Innan samtycke har givits används cookies endast om de är nödvändiga för att vårt onlineutbud ska fungera. Användningen av dem grundar sig på vårt intresse och användarnas intresse för den förväntade funktionaliteten hos vårt onlineutbud.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användaruppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).

Kontakta

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller sociala medier) behandlas de frågande personernas uppgifter i den mån det är nödvändigt för att besvara kontaktförfrågningarna och eventuella begärda åtgärder.

Svaret på kontaktförfrågningar inom ramen för avtalsförhållanden eller förhållanden före avtalstillfället görs för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller för att svara på (för)avtalsförfrågningar och i övrigt på grundval av det legitima intresset av att svara på förfrågningarna.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. textinlägg, fotografier, videor).
 • Berörda personer: Kommunikationspartner.
 • Ändamålen med behandlingen: Kontaktförfrågningar och kommunikation.
 • Rättslig grund: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).

Kommunikation via messenger

Vi använder budbärartjänster i kommunikationssyfte och ber dig därför att ta del av följande information om budbärarnas funktionalitet, om kryptering, om användningen av metadata från kommunikationen och om dina möjligheter att göra invändningar.

Du kan också kontakta oss på andra sätt, t.ex. via telefon eller e-post. Använd de kontaktalternativ som du har fått eller de kontaktalternativ som anges i vårt online-erbjudande.

När det gäller end-to-end-kryptering av innehåll (dvs. innehållet i ditt meddelande och bilagor) påpekar vi att kommunikationsinnehållet (dvs. innehållet i meddelandet och bifogade bilder) krypteras från början till slut. Detta innebär att innehållet i meddelandena inte kan ses, inte ens av budbärarleverantörerna själva. Du bör alltid använda en uppdaterad version av budbärare med kryptering aktiverad för att säkerställa att meddelandets innehåll är krypterat.

Vi påpekar dock också för våra kommunikationspartners att leverantörerna av budbärarna inte kan se innehållet, men att de kan få reda på att och när kommunikationspartners kommunicerar med oss och att teknisk information om den enhet som kommunikationspartners använder och, beroende på inställningarna för deras enhet, även platsinformation (så kallade metadata) behandlas.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Om vi ber kommunikationspartners om tillstånd innan vi kommunicerar med dem via Messenger är den rättsliga grunden för vår behandling av deras uppgifter deras samtycke. I annat fall, om vi inte ber om samtycke och de kontaktar oss till exempel på eget initiativ, använder vi Messenger i förhållande till våra avtalspartners samt i samband med att ett avtal inleds som en avtalsmässig åtgärd och, när det gäller andra berörda parter och kommunikationspartners, på grundval av våra legitima intressen av snabb och effektiv kommunikation och för att tillgodose våra kommunikationspartners behov av att kommunicera via Messengers. Dessutom vill vi påpeka att vi inte överför de kontaktuppgifter som vi fått till budbärarna för första gången utan ditt samtycke.

Återkallelse, invändning och radering: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och när som helst invända mot kommunikation med oss via Messenger. Vid kommunikation via Messenger raderar vi meddelandena i enlighet med våra allmänna riktlinjer för radering (dvs. t.ex. enligt beskrivningen ovan, efter det att avtalsförhållandet har upphört, i samband med arkiveringskrav osv.) och i övrigt så snart vi kan anta att vi har besvarat all information som kommunikationspartnerna lämnat, om ingen hänvisning till en tidigare konversation kan förväntas och raderingen inte strider mot lagstadgade skyldigheter att bevara information.

Förbehåll för hänvisning till andra kommunikationskanaler: Slutligen vill vi påpeka att vi förbehåller oss rätten att inte besvara förfrågningar via Messenger av säkerhetsskäl. Detta gäller till exempel om interna avtalsinformation kräver särskild sekretess eller om ett svar via budbärare inte uppfyller de formella kraven. I sådana fall hänvisar vi dig till mer lämpliga kommunikationskanaler.

Skype: Skypes end-to-end-kryptering kräver att den är aktiverad (om den inte ska vara aktiverad som standard).

 • Typer av uppgifter som behandlas: Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser), innehållsdata (t.ex. textinlägg, fotografier, videor).
 • Berörda personer: Kommunikationspartner.
 • Ändamålen med behandlingen: Kontaktförfrågningar och kommunikation, direktmarknadsföring (t.ex. via e-post eller post).
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).

Användta tjänster och tjänsteleverantörer:

Tillhandahållande av online-erbjudandet och webbhotell

För att tillhandahålla vårt onlineerbjudande på ett säkert och effektivt sätt använder vi tjänsterna från en eller flera webbhotell från vars servrar (eller servrar som förvaltas av dem) onlineerbjudandet kan nås. För dessa ändamål kan vi använda infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster samt säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster.

De uppgifter som behandlas som en del av tillhandahållandet av webbhotellserbjudandet kan omfatta all information om användarna av vårt onlineerbjudande som genereras som en del av användningen och kommunikationen. Detta inkluderar regelbundet IP-adressen, som är nödvändig för att kunna leverera innehållet i onlineerbjudanden till webbläsare och alla poster som görs i vårt onlineerbjudande eller från webbplatser.

Avsändning av e-post och webbhotellDe webbhotellstjänster som vi använder omfattar även sändning, mottagning och lagring av e-post. För detta ändamål behandlas mottagarnas och avsändarnas adresser samt ytterligare information om e-postutskicket (t.ex. vilka leverantörer som är inblandade) och innehållet i respektive e-post. De ovannämnda uppgifterna kan också behandlas för att identifiera SPAM. Observera att e-postmeddelanden på Internet i allmänhet inte skickas krypterade. E-postmeddelanden krypteras i regel under transporten, men (om inte ett så kallat end-to-end-krypteringsförfarande används) inte på de servrar från vilka de skickas och tas emot. Vi kan därför inte ta något ansvar för e-postens överföringsväg mellan avsändaren och mottagningen på vår server.

Insamling av åtkomstuppgifter och loggfilerVi själva (eller vår webbhotellleverantör) samlar in uppgifter om varje åtkomst till servern (så kallade serverloggfiler). Serverns loggfiler kan innehålla adressen och namnet på de webbsidor och filer som nås, datum och tid för åtkomsten, mängden överförd data, meddelande om lyckad åtkomst, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referens-URL (den tidigare besökta sidan) och, som regel, IP-adresser och den begärande leverantören.

Serverloggfilerna kan å ena sidan användas i säkerhetssyfte, t.ex. för att undvika överbelastning av servrarna (särskilt vid missbruk, s.k. DDoS-attacker) och å andra sidan för att säkerställa att servrarna används och att de är stabila.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Innehållsdata (t.ex. textinlägg, fotografier, videor), användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsdata (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Rättslig grund: Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Nyhetsbrev och bred kommunikation

Vi skickar nyhetsbrev, e-post och andra elektroniska meddelanden (nedan kallade nyhetsbrev) endast med mottagarens samtycke eller med lagligt tillstånd. Om innehållet i nyhetsbrevet beskrivs särskilt vid registreringen är det avgörande för användarnas samtycke. Annars innehåller våra nyhetsbrev information om våra tjänster och om oss.

För att prenumerera på våra nyhetsbrev räcker det i allmänhet att ange din e-postadress. Vi kan dock be dig ange ett namn för en personlig adress i nyhetsbrevet, eller ytterligare uppgifter om det behövs för nyhetsbrevet.

Dubbel opt-in-förfarande: Anmälan till vårt nyhetsbrev sker alltid genom en så kallad dubbel opt-in-process. Det innebär att du efter registreringen får ett e-postmeddelande där du uppmanas att bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig för att ingen ska kunna registrera sig med andras e-postadresser. Registreringarna till nyhetsbrevet loggas för att kunna bevisa registreringsprocessen i enlighet med de rättsliga kraven. Detta inkluderar lagring av registreringstiden och bekräftelsetiden samt IP-adressen. Ändringar av dina uppgifter som lagras hos leverantören av försändelsetjänster loggas också.

radering och begränsning av behandlingen: Vi kan lagra avregistrerade e-postadresser i upp till tre år på grundval av våra legitima intressen innan vi raderar dem för att kunna bevisa att samtycke tidigare getts. Behandlingen av dessa uppgifter är begränsad till ett eventuellt försvar mot krav. En individuell begäran om radering är möjlig när som helst, förutsatt att det tidigare samtycket samtidigt bekräftas. Vid skyldigheter att permanent följa invändningar förbehåller vi oss rätten att lagra e-postadressen i en svart lista enbart för detta ändamål.

Loggningen av registreringsprocessen sker på grundval av våra legitima intressen i syfte att bevisa att den har utförts korrekt. Om vi ger en tjänsteleverantör i uppdrag att skicka e-postmeddelanden sker detta på grundval av vårt legitima intresse av ett effektivt och säkert sändningssystem.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Nyhetsbreven skickas på grundval av mottagarnas samtycke eller, om samtycke inte krävs, på grundval av våra legitima intressen i direktmarknadsföring, om och i den mån detta är tillåtet enligt lag, t.ex. vid reklam för befintliga kunder. Om vi ger en tjänsteleverantör i uppdrag att skicka e-post, sker detta på grundval av våra legitima intressen. Registreringsprocessen registreras på grundval av våra legitima intressen för att bevisa att den utfördes i enlighet med lagen.

Innehåll: Information om oss, våra tjänster, kampanjer och erbjudanden.

Mätning av framgångNyhetsbreven innehåller en så kallad "web beacon", det vill säga en fil i pixelstorlek som hämtas från vår server när nyhetsbrevet öppnas eller, om vi använder oss av en leverantör av försändelsetjänster, från deras server. Inom ramen för denna sökning samlas teknisk information in, t.ex. information om webbläsaren och ditt system, samt din IP-adress och tidpunkten för sökningen. 

Denna information används för att tekniskt förbättra vårt nyhetsbrev på grundval av tekniska data eller målgrupperna och deras läsbeteende på grundval av deras sökningsplatser (som kan bestämmas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttiderna. Denna analys omfattar också att avgöra om nyhetsbreven öppnas, när de öppnas och vilka länkar som klickas. Av tekniska skäl kan denna information tilldelas enskilda mottagare av nyhetsbrevet. Det är dock varken vår avsikt eller, om den används, leverantörens avsikt att observera enskilda användare. Vi använder snarare analyserna för att identifiera våra användares läsvanor och anpassa vårt innehåll till dem eller för att skicka annat innehåll i enlighet med våra användares intressen.

Utvärderingen av nyhetsbrevet och mätningen av dess framgång utförs, med användarnas uttryckliga samtycke, på grundval av våra legitima intressen för att använda ett användarvänligt och säkert nyhetsbrevssystem som tjänar våra affärsintressen och uppfyller användarnas förväntningar.

En separat återkallelse av prestationsmätningen är tyvärr inte möjlig, utan i så fall måste hela prenumerationen på nyhetsbrevet annulleras eller motsägas.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider).
 • Berörda personer: Kommunikationspartner.
 • Ändamålen med behandlingen: Direktmarknadsföring (t.ex. via e-post eller post), kontaktförfrågningar och kommunikation.
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).
 • Möjlighet att göra invändningar (opt-out): Du kan när som helst avbryta mottagandet av vårt nyhetsbrev, dvs. återkalla ditt samtycke eller motsätta dig fortsatt mottagande. Du hittar en länk för att avbeställa nyhetsbrevet antingen i slutet av varje nyhetsbrev eller så kan du använda ett av ovanstående kontaktalternativ, helst e-post, för detta ändamål.

Användta tjänster och tjänsteleverantörer:

Analys och optimering av webben

Webbanalys (även kallad "räckviddsmätning") används för att utvärdera flödet av besökare till vårt online-erbjudande och kan innehålla beteende, intressen eller demografisk information om besökare, t.ex. ålder eller kön, som pseudonyma värden. Med hjälp av räckviddsanalysen kan vi till exempel se vid vilken tidpunkt vårt onlineerbjudande eller dess funktioner eller innehåll används mest eller inbjuder till återanvändning. På samma sätt kan vi förstå vilka områden som behöver optimeras.

Förutom webbanalys kan vi också använda testförfaranden, t.ex. för att testa och optimera olika versioner av vårt onlineerbjudande eller dess komponenter.

För dessa ändamål kan så kallade användarprofiler skapas och lagras i en fil (så kallad cookie) eller liknande förfaranden användas med samma syfte. Denna information kan t.ex. omfatta innehåll som tittats på, besökta webbplatser och element som använts där samt teknisk information, t.ex. vilken webbläsare som använts, vilket datorsystem som använts och information om användningstider. Om användarna har samtyckt till att samla in sina lokaliseringsuppgifter kan dessa också behandlas, beroende på leverantören.

Användarnas IP-adresser lagras också. Vi använder dock ett IP-maskningsförfarande (dvs. pseudonymisering genom att förkorta IP-adressen) för att skydda användarna. I allmänhet lagras inga tydliga användaruppgifter (t.ex. e-postadresser eller namn) i samband med webbanalys, A/B-testning och optimering, utan pseudonymer. Detta innebär att vi och leverantörerna av den programvara som används inte känner till användarnas faktiska identitet, utan endast den information som lagras i deras profiler för respektive förfaranden.

Anmärkningar om rättsliga grunder: När vi ber användarna att samtycka till användningen av tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användaruppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamålen med behandlingen: Mätning av räckvidd (t.ex. åtkomststatistik, identifiering av återkommande besökare), spårning (t.ex. intresse-/beteendeprofilering, användning av cookies), utvärdering av besöksåtgärder, profilering (skapande av användarprofiler).
 • Säkerhetsåtgärder: IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).

Användta tjänster och tjänsteleverantörer:

Marknadsföring på nätet

Vi behandlar personuppgifter i marknadsföringssyfte online, inklusive men inte begränsat till visning av reklam och annat innehåll (kollektivt "innehåll") baserat på användarnas potentiella intressen och mätning av dess effektivitet.

För dessa ändamål skapas och lagras så kallade användarprofiler i en fil (så kallad cookie) eller liknande förfaranden, genom vilka information om användaren som är relevant för presentationen av det ovannämnda innehållet lagras. Denna information kan t.ex. omfatta innehåll som tittats på, besökta webbplatser, använda onlinenätverk, men även kommunikationspartners och teknisk information, t.ex. vilken webbläsare som använts, vilket datorsystem som använts och information om användningstider. Om användarna har samtyckt till att samla in sina lokaliseringsuppgifter kan dessa också behandlas.

Användarnas IP-adresser lagras också. Vi använder dock IP-maskningsförfaranden (dvs. pseudonymisering genom att förkorta IP-adressen) för att skydda användarna. I allmänhet lagras inga tydliga uppgifter om användarna (t.ex. e-postadresser eller namn) inom ramen för marknadsföringen online, utan pseudonymer. Detta innebär att vi och leverantörerna av marknadsföringsförfaranden online inte känner till användarnas faktiska identitet, utan endast den information som finns lagrad i deras profiler.

Informationen i profilerna lagras vanligtvis i cookies eller med hjälp av liknande förfaranden. Dessa cookies kan senare i allmänhet också läsas på andra webbplatser som använder samma förfarande för marknadsföring online och analyseras för att visa innehåll samt kompletteras med ytterligare uppgifter och lagras på servern hos leverantören av förfarandet för marknadsföring online.

I undantagsfall kan tydliga uppgifter tilldelas profilerna. Detta gäller till exempel om användarna är medlemmar i ett socialt nätverk vars marknadsföring online vi använder och nätverket kopplar ihop användarnas profiler med ovannämnda uppgifter. Vi ber dig notera att användarna kan ingå ytterligare avtal med leverantörerna, t.ex. genom att ge sitt samtycke som en del av registreringsprocessen.

I princip får vi bara tillgång till sammanfattad information om hur framgångsrika våra annonser är. I samband med så kallade konverteringsmätningar kan vi dock kontrollera vilka av våra marknadsföringsmetoder online som har lett till en så kallad konvertering, det vill säga till exempel till att ett avtal har ingåtts med oss. Konverteringsmätningen används endast för att analysera hur framgångsrika våra marknadsföringsåtgärder är.

Anmärkningar om rättsliga grunder: När vi ber användarna att samtycka till användningen av tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

Facebook PixelMed hjälp av Facebook-pixeln är det möjligt för Facebook att bestämma besökarna på vårt online-erbjudande som målgrupp för visning av annonser (s.k. Facebook-annonser). Därför använder vi Facebook-pixeln för att visa Facebook-annonser som vi har placerat endast för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som framgår av de besökta webbplatserna) som vi överför till Facebook (s.k. "anpassade målgrupper"). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också se till att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte har en trakasserande effekt. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi dessutom spåra Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att se om användarna omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad konverteringsmätning).

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användningsdata (t.ex. besökta webbsidor, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser), lokaliseringsdata (data som anger var en slutanvändares enhet befinner sig).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster), berörda parter.
 • Ändamålen med behandlingen: Spårning (t.ex. intresse-/beteendeprofilering, användning av cookies), remarketing, utvärdering av besöksåtgärder, intressebaserad och beteendebaserad marknadsföring, profilering (skapande av användarprofiler), konverteringsmätning (mätning av marknadsföringsåtgärdernas effektivitet), räckviddsmätning (t.ex. åtkomststatistik, identifiering av återkommande besökare), målgruppsbestämning (fastställande av målgrupper som är relevanta för marknadsföringsändamål eller andra innehållsutgångar), spårning av användare på olika enheter (behandling av användardata på olika enheter i marknadsföringssyfte).
 • Säkerhetsåtgärder: IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).
 • Möjlighet att göra invändningar (opt-out): Vi hänvisar till respektive leverantörs dataskyddsmeddelanden och de möjligheter till invändningar (så kallad opt-out) som leverantörerna erbjuder. Om inget uttryckligt undantag har angetts har du möjlighet att stänga av cookies i din webbläsares inställningar. Detta kan dock begränsa funktionerna i vårt onlineerbjudande. Vi rekommenderar därför följande ytterligare opt-out-alternativ, som erbjuds i sammanfattning för respektive område: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Gränsöverskridande: http://optout.aboutads.info.

Användta tjänster och tjänsteleverantörer:

Radering av uppgifter

De uppgifter som behandlas av oss kommer att raderas i enlighet med de rättsliga kraven så snart som deras samtycken som tillåts för behandlingen återkallas eller andra tillstånd upphör att gälla (t.ex. om syftet med behandlingen av dessa uppgifter har upphört eller om de inte längre behövs för ändamålet).

Om uppgifterna inte raderas på grund av att de behövs för andra och lagligt tillåtna ändamål, begränsas behandlingen av dem till dessa ändamål. Det vill säga att uppgifterna blockeras och inte behandlas för andra ändamål. Detta gäller t.ex. uppgifter som måste bevaras av handels- eller skattelagstiftningsskäl eller vars lagring är nödvändig för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Ytterligare information om radering av personuppgifter finns också i de enskilda dataskyddsmeddelandena i denna dataskyddsdeklaration.

Ändring och uppdatering av sekretesspolicyn

Vi ber dig att regelbundet informera dig om innehållet i vår dataskyddsdeklaration. Vi anpassar dataskyddsdeklarationen så snart förändringar i den databehandling som vi utför gör det nödvändigt. Vi kommer att informera dig så snart ändringarna kräver en samarbetshandling från din sida (t.ex. samtycke) eller annan individuell anmälan.

De registrerades rättigheter

Som registrerad har du rätt till olika rättigheter enligt dataskyddsförordningen, särskilt enligt artiklarna 15-18 och 21 i dataskyddsförordningen:

 • Rätt att invända: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 e eller f i DSGVO, av skäl som har att göra med din särskilda situation. Om de personuppgifter som rör dig behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direkt marknadsföring.
 • Rätt att återkalla samtycken: Du har rätt att när som helst återkalla det samtycke som du har gett.
 • Rätt till information: Du har rätt att begära en bekräftelse på om uppgifterna i fråga behandlas och att få information om dessa uppgifter samt ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med de rättsliga kraven.
 • Rätt till rättelse: I enlighet med de rättsliga kraven har du rätt att begära att uppgifterna om dig kompletteras eller att felaktiga uppgifter om dig korrigeras.
 • Rätt till radering och begränsning av behandlingen: I enlighet med de lagstadgade bestämmelserna har du rätt att kräva att uppgifter om dig raderas omedelbart eller alternativt kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de uppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format i enlighet med de rättsliga kraven, eller att begära att de överförs till en annan ansvarig person.
 • Klagomål till tillsynsmyndigheten: Du har också rätt att i enlighet med lagen lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen äger rum, om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot GDPR.

Definitioner av termer

I det här avsnittet får du en översikt över de termer som används i denna sekretesspolicy. Många av termerna är hämtade från lagen och definieras framför allt i artikel 4 i GDPR. De rättsliga definitionerna är bindande. Följande förklaringar är däremot främst avsedda att hjälpa dig att förstå dem. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning.

 • Utvärdering av besöksåtgärder: Med "konverteringsspårning" avses ett förfarande som kan användas för att avgöra hur effektiva marknadsföringsåtgärderna är. För detta ändamål lagras en cookie vanligtvis på användarnas enheter på de webbplatser där marknadsföringsåtgärderna äger rum och hämtas sedan igen på målwebbplatsen. Det gör det till exempel möjligt för oss att spåra om de annonser som vi har placerat på andra webbplatser har varit framgångsrika). 
 • Spårning på flera enheter: Spårning på flera enheter är en form av spårning där användarnas beteende- och intresseinformation registreras på olika enheter i så kallade profiler genom att användarna tilldelas en online-identifierare. Detta gör det möjligt att analysera användarinformation för marknadsföringsändamål oavsett vilken webbläsare eller enhet som används (t.ex. mobiltelefoner eller stationära datorer). För de flesta leverantörer är online-identifieringen inte kopplad till tydliga uppgifter som namn, postadresser eller e-postadresser. 
 • IP-maskering: IP-maskering är en metod där den sista oktetten, dvs. de två sista siffrorna i en IP-adress, raderas så att IP-adressen inte längre kan användas för att identifiera en person. Därför är IP-maskering ett sätt att pseudonymisera behandlingsförfaranden, särskilt vid marknadsföring på nätet. 
 • Intressebaserad och beteendebaserad marknadsföring: Intressebaserad och/eller beteendebaserad marknadsföring innebär att användarnas potentiella intressen för annonser och annat innehåll fastställs så exakt som möjligt. Detta görs på grundval av information om deras tidigare beteende (t.ex. besök på vissa webbplatser och vistelse på dem, köpbeteende eller interaktion med andra användare), som lagras i en så kallad profil. Cookies används i allmänhet för dessa ändamål. 
 • Konverteringsmått: Konverteringsmätning är en metod som kan användas för att avgöra hur effektiva marknadsföringsåtgärderna är. För detta ändamål lagras en cookie vanligtvis på användarnas enheter på de webbplatser där marknadsföringsåtgärderna äger rum och hämtas sedan igen på målwebbplatsen. På så sätt kan vi till exempel se om de annonser som vi har placerat på andra webbplatser har varit framgångsrika. 
 • Personuppgifter: "Personuppgifter: all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en identifierare på nätet (t.ex. en cookie) eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 
 • Profilering: Profilering" är varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda dessa personuppgifter för att analysera, utvärdera eller förutsäga vissa personliga aspekter som rör en fysisk person (beroende på vilken typ av profilering det rör sig om, kan detta omfatta information om ålder, kön, lokaliserings- och rörelsedata, interaktion med webbplatser och deras innehåll, köpbeteende, social interaktion med andra människor) (t.ex. intressen för visst innehåll eller vissa produkter, klickbeteende på en webbplats eller plats). Cookies och webbfyrar används ofta för profilering. 
 • Mätning av räckvidd: Mätning av räckvidd (även kallad webbanalys) används för att utvärdera besöksflödet för ett onlineerbjudande och kan inkludera besökarnas beteende eller intressen i viss information, t.ex. webbplatsens innehåll. Med hjälp av räckviddsanalys kan webbplatsägare till exempel se vid vilken tidpunkt besökarna besöker deras webbplats och vilket innehåll de är intresserade av. På så sätt kan de till exempel bättre anpassa webbplatsens innehåll till besökarnas behov. I syfte att analysera räckvidden används ofta pseudonyma cookies och web beacons för att känna igen återkommande besökare och på så sätt få mer exakta analyser av användningen av ett onlineerbjudande. 
 • Remarketing: Remarketing" eller "retargeting" är när man till exempel i reklamsyfte noterar vilka produkter en användare var intresserad av på en webbplats för att påminna användaren om dessa produkter på andra webbplatser, t.ex. i annonser. 
 • Spårning: Spårning" är när användarnas beteende kan spåras i flera onlinetjänster. I regel lagras beteende- och intresseinformation om de onlineerbjudanden som används i cookies eller på servrar hos leverantörerna av spårningsteknik (så kallad profilering). Denna information kan sedan användas för att till exempel visa annonser för användare som sannolikt motsvarar deras intressen. 
 • Ansvarig: Personuppgiftsansvarig: den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. 
 • Bearbetning: "behandling: varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte. Begreppet är brett och omfattar praktiskt taget all hantering av uppgifter, oavsett om det handlar om insamling, analys, lagring, överföring eller radering. 
 • Bildande av målgrupp: Vi talar om målgruppsbildning (eller "anpassad publik") när målgrupper fastställs för reklamändamål, t.ex. för att lägga in annonser. Till exempel kan man utifrån en användares intresse för vissa produkter eller ämnen på internet dra slutsatsen att användaren är intresserad av annonser för liknande produkter eller den webbutik där han eller hon tittade på produkterna. I sin tur talar man om "lookalike audiences" (eller liknande målgrupper) när det innehåll som anses lämpligt visas för användare vars profiler eller intressen förmodligen motsvarar de användare för vilka profilerna skapades. Cookies och web beacons används i allmänhet för att skapa anpassade målgrupper och likartade målgrupper. 

Skapad med Datenschutz-Generator.de av Dr. jur. Thomas Schwenke